Головна сторінка
Редакція
До відома авторів
Контакти
Архів номерів
Останній номер
ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Надсилаючи статтю до редакції журналу "Український стоматологічний альманах" , необхідно дотримуватись таких правил:

 1. Стаття повинна супроводжуватися листом з установи, в якій працює автор, мати візу науково¬го керівника (для здобувачів наукового ступеня) та бути підписана керівником установи (ректором, проректором з наукової роботи або головним лікарем).
 2. Стаття подається з актом експертизи про відсутність інформації, що становить державну таємницю.
 3. До статті додається авторська довідка із зазначенням таких даних: прізвище, ім'я, по-батькові; науковий ступінь, вчене звання; місце роботи та посада; чи є автор здобувачем наукового ступеня та термін виконання роботи; повна службова адреса із зазначенням індексу; адреса для листування; контактні телефони.
 4. Текст статті надсилається в роздрукованому вигляді в двох примірниках, набраному на комп'ютері в редакторі Word 97, із дискетою або іншим цифровим носієм. Розмір шрифту - 14 пунктів (кегль 14), 1,5 інтервал, без переносів та нумерації сторінок, з ілюстраціями по тексту.
 5. Ілюстрації (таблиці, графіки, фотографії, малюнки, діаграми) подавати ще й окремими файлами. Ілюстрації необхідно подавати згідно з вимогами, надрукованими в "Бюлетні ВАК України" № 2, 2000 р. Кількість ілюстративного матеріалу не повинна перевищувати 6 найменувань.
 6. Обсяг клінічних та експериментально-теоретичних статей - не менше 5 сторінок комп'ютерного тексту (за винятком списку літератури та резюме); обсяг оглядів - не більше 14 сторінок, коротких повідомлень - 1 сторінки, рецензій - до 1, 5 сторінок. Поля зверху - 2, 5 см, зліва - 3, 5 см, справа -1, 5 см, знизу - 2 см.
 7. На першій сторінці статті зазначають УДК, ініціали та прізвище авторів, прописними літерами на¬зву статті, назву установи (установ), де працюють автори.
 8. У викладенні матеріалу необхідно дотримуватися такої послідовності:
  • актуальність дослідження з чітким формулюванням мети та завдань, наукової новизни і практич¬ної значимості;
  • стисле описання матеріалу та методів дослідження з посиланням на джерело інформації, якщо дані методики дослідження не є оригінальними (запропонованими автором);;
  • результати дослідження та їх обговорення;
  • висновок;
  • перспективи подальших досліджень;
  • список цитованої літератури;
  • резюме.
 9. Список літератури подається в порядку цитування, посилання в тексті - у вигляді номерів у квадратних дужках. Список слід оформляти згідно з вимогами "Бюлетня ВАК України" №3, 2008 р. Список джерел оглядових статей не повинен перевищувати 30, інших - 15 (за останні 10 років).
 10. Резюме подається трьома мовами з ключовими словами. Резюме українською та російською мовами обсягом до 1000 знаків, розширене структуроване резюме англійською мовою не менше ніж 2 сторінки друкованого тексту.
 11. Редакція залишає за собою право редагувати та скорочувати статті. Якщо стаття не відповідає вимогам або виникає необхідність повернення для її виправлення, датою надходження буде вважатися дата отримання редакцією переробленого варіанта.
 12. Одна сторінка статті формату А4 з друкованим текстом через полуторний інтервал, кегль 14, коштує 53, 48 грн.

Кошти за публікацію необхідно перераховувати на такі банківські реквізити:

Одержувач: Вищий державний навчальний заклад України" Українська медична стоматологічна академія"
р/р 31254298208019
Код ЕДРПОУ 02010824
Банк Державна казначейська служба України в м. Києві
МФО 820172
Призначення платежу: за інші послуги ПІБ автора
Одна сторінка коштує – 53, 48 грн.


Адреса та телефони редакційної колегії:
36002, м. Полтава, вул. Навроцького, 7
0(5322) 7-20-95 - заступник головного редактора, проф. Дворник Валентин Миколайович
0(5322) 2-88-18, 0503048853 – відповідальний секретар, доц. Хребор Марина Вікторівна
0(5322) 53-25-21, e-mail: infousalmanah.org.ua, usalmanahmail.ru - секретар редакції, Капустян Антоніна Петрівна

Вищий державний
навчальний заклад України
"Українська медична
стоматологічна академія"


Головна сторінка | Редакція | Контакти | До відома авторів | Архів номерів | Останній номер